Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2019, vol. 19, iss. 4

Full Text (PDF): 
Published online: 
02.12.2019