Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Anishchenko Vadim Semenovich

Anishchenko Vadim Semenovich's picture
Lastname: 
Anishchenko
First name: 
Vadim
Middle name: 
Semenovich
Sex: 
Male
Academic rank: 
Professor
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да
AuthorID (eLibrary.Ru): 

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Anishchenko V. S., Akopov A. A., Vadivasova T. E., Strelkova G. I. Cluster synchronization destruction and chaos in an inhomoceneous active medium
Bukh A. V., Strelkova G. I., Anishchenko V. S. Spiral Wave Patterns in Two-Layer 2D Lattices of Nonlocally Coupled Discrete Oscillators. Synchronization of Spiral Wave Chimeras
Bogomolov S. A., Rybalova E. V., Strelkova G. I., Anishchenko V. S. Spatiotemporal Structures in an Ensemble of Nonlocally Coupled Nekorkin Maps
Kholuianova I. A., Bogomolov S. A., Anishchenko V. S. Synchronization of Chimera States in Ensembles of Nonlocally Coupled Cubic Maps
Anishchenko V. S., Astakhov V. V., Vadivasova T. E. Anishchenko-Astakhov self-sustained oscillator as one of the basic models of deterministic chaos
Pavlov A. N., Anishchenko V. S. Multifractal Analysis of Signals Based on Wavelet-Transform
Anishchenko V. S., Khokhlov A. V. Venedikt Ivanovich Kalinin (1907−1960)
Anishchenko V. S. Professor V.I. Kalinin and University Education
Semenova N. I., Galaktionova T. I., Anishchenko V. S. Poincare Recurrences and Afraimovich–Pesin Dimension in a Nonautonomous Conservative Oscillator
Anishchenko V. S., Astakhov S. V., Boev Y. I., Biryukova N. I., Strelkova G. I. Statistics of Poincare Recurrence with Considering Effect of Fluctuations

Pages