Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Mayskov Dmitriy Igorevich

Mayskov Dmitriy Igorevich's picture
Lastname: 
Mayskov
First name: 
Dmitriy
Middle name: 
Igorevich
Sex: 
Male
Position: 
Младший научный сотрудник, аспирант
Country: 
Russia