Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2012, vol. 12, iss. 2

Full Text (PDF): 

Content

Physics

Chronicle