Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Izv. Sarat. Univ. Physics, 2022, vol. 22, iss. 1