Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2020, vol. 20, iss. 1