Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Izv. Sarat. Univ. Physics, 2008, vol. 8, iss. 1

Full Text (PDF): 
Published online: 
25.06.2008