Известия Саратовского университета.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Физика. 2009. Т. 9, вып. 1