Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Biryukova Nadezhda Igorevna

Biryukova Nadezhda Igorevna's picture
Lastname: 
Biryukova
First name: 
Nadezhda
Middle name: 
Igorevna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Anishchenko V. S., Astakhov S. V., Boev Y. I., Biryukova N. I., Strelkova G. I. Statistics of Poincare Recurrence with Considering Effect of Fluctuations