Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Rossoshanskiy Andrey Vladimirovich

Rossoshanskiy Andrey Vladimirovich's picture
Lastname: 
Rossoshanskiy
First name: 
Andrey
Middle name: 
Vladimirovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Antonov I. N., Lavkin A. G., Mysenko M. B., Eryomin V. P., Rossoshanskiy A. V. Model of the Miniature Modulator for Microwave Devices
Suchkov S. G., Nikolayevets V. A., Suchkov D. S., Ermishin V. V., Rossoshanskiy A. V. Analysis by Finite Element Method of Integral Antenna of RFID Tag at 5.5–6.5 GНz