Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Zharkov Yuri Dmitrievich

Zharkov Yuri Dmitrievich's picture
Lastname: 
Zharkov
First name: 
Yuri
Middle name: 
Dmitrievich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да