Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Avtomonov Yuri Nikolaevich

Avtomonov Yuri Nikolaevich's picture
Lastname: 
Avtomonov
First name: 
Yuri
Middle name: 
Nikolaevich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Litvinenko E. S., Avtomonov Y. N., Postnov D. E. Mathematical Model of Vascular Tone Autoregulation