Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Mikhailov Ilya Nicolaevich

Mikhailov Ilya Nicolaevich's picture
Lastname: 
Mikhailov
First name: 
Ilya
Middle name: 
Nicolaevich
Sex: 
Male
Position: 
phD
Country: 
Russia