Saratov

YakovlevDmitryD.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83ddya-optics@mail.ru

SuchilinAlekseyV.Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77, Politechnicheskaya Str., Saratov, 410054, Russiaaleksey.such@yandex.ru

PavlovaMariaV.Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77, Politechnicheskaya Str., Saratov, 410054, Russiapavlovam@yandex.ru

NikishinEvgenyL.Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77, Politechnicheskaya Str., Saratov, 410054, Russianikel-55@yandex.ru

BukhAndreiV.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83buh.andrey@yandex.ru

KudryashovaA.A.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83bmedvedev@yandex.ru

IlyineS.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83isv-new@mail.ru

KleshchevskayaS.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83alex2222@gmail.com

ShabuninA.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83astakhov@chaos.ssu.runnet.ru

NekhodtsevaE.I.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83astakhov@chaos.ssu.runnet.ru

Pages