Saratov

KudryashovaA.A.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83bmedvedev@yandex.ru

IlyineS.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83isv-new@mail.ru

KleshchevskayaS.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83alex2222@gmail.com

ShabuninA.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83astakhov@chaos.ssu.runnet.ru

NekhodtsevaE.I.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83astakhov@chaos.ssu.runnet.ru

AstakhovV.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83astakhov@chaos.ssu.runnet.ru

SaliyI.N.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83_@n.a

AstakhovOlegV.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83astahovov@info.sgu.ru

ScherbakovP.A.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83scherbakovpa@Gmail.com

StephukJ.V.Saratov State University, 410012, Russia, Saratov, Astrakhanskaya street, 83DavidovichMV@info.sgu.ru

Pages