Izvestiya of Saratov University. New series. Series Physics. 2016. Т. 16, № 2