Tambov

AvsievichТ.I.Tambov State Technical University, 392036 Tambov, Leningrad Region, Leningradskaya 1tiavsievich@gmail.com

KuskovaN.А.Tambov State Technical University, 392036 Tambov, Leningrad Region, Leningradskaya 1nadya.kuskova@yandex.ru

ProskurinS.G.Tambov State Technical University, 392036 Tambov, Leningrad Region, Leningradskaya 1spros@tmab.ru